Jesus sê wat?!! Tema 6 Prediker dr Tinus Benadé

Tema 6: Die sleutel tot die liefde vir die vyand..
Skriflesing: Mt 5:42-48, 7:24-29 en 8:1-13
Inleidend:
Hierdie boodskap vir slagoffers van geweld nie hoor nie! Daar is maar net mense wat ek nooit sal kan liefhe nie.
Agtergrond:
Bergrede was Jesus se bekendmaak van ‘n nuwe wereld = koninkryk van God
Jesus se mense sou anders lewe, lyk, klink….
Praat ook oor verhouding met vyande: julle moet anders wees! Tollenaars en sondaar het ook die lief wat goed doen aan hulle !
Jesus sluit die bergrede af met (7:24-29) huis bou beeld.
 Woorde hoor en doen! Nie bloot hoor, kop knik, aan maat stamp – maar doen = wyse
 Mense verstom oor Hom! Messias? Opwindende bergtopervaring gehad!
 Stap vol opwinding terug na Kapernaum – ontmoet melaatse man
 “as U wil kan U…” Ek wil ..
 Mense beindruk = Jesus doen wat gepreek het – Hy gee genoeg om, gee aandag aan swak en siek man = ongelooflik
Deel 1: Konfrontasie met die vyand…
As by Kapernaum kom – Romeinse offisier
• Verpersoonlik die vyand van almal in die skare! Die mense wat onderdruk, lyding en swaarkry veroorsaak..
• Hy het offisier geword omdat hy bevele uitvoer en wreed genoeg is..
• 60vC Pompei ry met sy perd op die tempeltereein in – slag die priesters, gaan die tempel en die allerheiligste binne. Jodeverloor hul onafhanklikheid – swaarkry begin
• Herodus die Grote word oor hulle aangestel – 2 vrouens en 3 seuns doodgemaak – Slagting in Bethlehem , ens
• Pontius Pilatus word goeweneur – kruisigings begin, mense word vermoor, rabbis gejag ens
• Almal in die skare haat die romeine met ‘n passie!
Ironie: Offisier vra van Jesus ‘n guns! Almal kom tot stilstand!
 Slaaf? Eie gemak op die spel? Persoon wat vryheid verloor het, gekoop is, weggeruk is?
 Ly en Verduur baie pyn ? Regtig? Jy is die persoon wat ons laat ly en pyn verduur!
Kern van Jesus boodskap:
Jesus het gekom om die wereld bekend te stel aan ‘n hele nuwe manier van dink en lewe!
Lewenswyse en gedragskode wat lynreg teenoor alles stann wat mense geglo en in die gesig van alle redelikheid
 Hy het sopas die grootste preek ooit gepreek: almal het gehoor wat Hy gese het or optrede teenoor vyande: “.. as goeddoen aan die wat aan julle goed doen, wat is julle beter? As romein behandel soos hulle julle behandel… wat is julle beter? Selfs sondaars doen dit so.
 Jesus roep tot iets heeltemal nuuts : Vyande liefhe! Dan word jy ‘n kind van die Vader
 Jesus hoe word ek ‘n kind van God / staan ek in regte verhouding met God? = vyande liefhe!
 “wees lief vir jou vyande en doen goed aan die wat jou seergemaak het…”
Emosie glad nie bedink nie!
Jesus het sopas hierdie dinge geleer en hier staan die offisier voor Hom. Hy maak aanspraak op Jesus se hulp! Wat doen Jesus? Hy weet alles wat Hy gese hetis nou op die spel –
 As Hy help gaan volgelinge verloor
 As Hy nie help nie dan is Hy vals en oneerlik teenoor dit wat Hy hulle geleer het?
Wat doen Jesus? “Roep ‘n medic! Vra ‘n vriend! Kontak Ceasar? (volste reg gehad om weg te draai)
Jesus besef hier gaan dit nou oor die hart van Sy bediening en waarvoor Hy gekom het!
Rede vir Sy koms was niks ander as hiervoor nie! Hy moet nou doen wat Hy van Sy volgelinge verwag? Dit is die toets of werklik van God kom! Sal Hy offisier behandel soos ons verwag ..of nie?
Jesus maak die slaaf gesond! Selfs verstom oor die vyand se vertroue en geloof in Hom…
Toepassing:
Ek en jy bied weerstand. Ons die die een wat benadeel is? Sal my pyn gebruik om ander party terug te laat pyn ervaar! Sien myself nooit as die aggressor nie!
Ek sou anders opgetree het! Jesus verstaan dit… maar dan is jy nog baie ver daarvan om kind van God te wees!
Iewers eers ontdek dat die offissier eintlik ek is wat guns van God vra, wat soveel pyn veroorsaak en ander seermaak = dat ek iets sal doen wat ek hoop die Vader in die hemel vir my sal doen…
Slot:
Jesus het juis hiervoor gekom! Wat Sy lewe kom demonstreer het! Hy gee Sy lewe (nie gevat by Hom nie) kies om dit te gee twv persone wat dit nooit sal verdien nie!
Romeinse goeweneur se : “kruisig Hom!”
Romeinse offisier kyk dat Hy gekruisig word – en Jesus sterf vrywillig vir hierdie offisier, die een by die kruis…
In daardie oomblik as Hy dit doen = neem Hy al my verskonings weg waarom ek dit nie sou kon regkry om my vyande lief te he nie…
Ek sal alteen teenstribbel, wil nie vyande, mense wat seermaak, misbruik, verneder liefhe nie!!
Sal altyd voel: “jy is die laaste persoon wat dit van my kan verwag! Jy verdien dit nie….
Totdat: ek die offisier in die spieel sien..en weet dit is eintlik ek wat voor Jesus staan en guns vra. God wat my niks skuld nie behalwe die straf op my sonde.
Jesus het die wereld vir altyd kom vernder en dit gaan voort. Elke plek en situasie waar Sy volgelinge dit regkry om anders te reageer as die gewone menslike optrede. Daar word die kruis weer weerspieel, as doen(nie bloot weet) sal beloning groot wees en kind word van die Hemelse Vader!
Prakties maak: Andre en Hannien se versoek? Wat doen jy?
(Rom 12:17) Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense.
(Rom 12:18) As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
(Rom 12:19) Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is my reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here.
(Rom 12:20) “As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte.”
(Rom 12:21) Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.
(1Pe 2:21) Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.
(1Pe 2:22) “Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit ‘n leuen gekom nie.”
(1Pe 2:23) Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.
(1Pe 2:24) Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees.

Kyk ook na