6 Augustus 2016 Formulier vir die bevestiging van Ds JZ de Jager

Ons is hier bymekaar om vir Johannes Zacharias de Jager as leraar van hierdie gemeente te bevestig.

Johannes Zacharias de Jager is deur die kerkraad van NG Gemeente Thabazimbi beroep en sy naam is daarna aan die gemeente voorgehou. Daar is geen wettige beswaar teen sy beroep ingebring nie en hy het bevestig dat hy die beroep aanvaar.

Jesus Christus maak van mense gebruik om deur Sy Woord en Gees Sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Jesus die Here is die ampsdraer by uitnemendheid omdat Hy gekom het om te dien en om sy lewe te gee vir mense. Hy is ook die Een wat mense roep en dring deur Sy liefde. Die bedienaar van die Woord is dus ‘n gestuurde van Christus aan wie Hy die boodskap van versoening tussen God en mens en mens en medemens toevertrou het.

Ds Jurgens de Jager (pa van JZ) vra nou dat JZ de Jager vorentoe kom om te luister en te sien wat sy amp as leraar behels en wat die Here van hom verwag-

Johnnes Zacharias de Jager, die amp van leraar in ‘n gemeente om vat ‘n wye verskeidenheid van take en opdragte. Die kerkraad wat elkeen ook self deur die Here gekies is, wil jou gawes en talente ten volle benut en het spesifieke take waaraan jy moet voldoen.

 1. Jou belangrikste taak is die verkondiging van die Woord van God: “Die hele Skrif is deur God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, lering te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek”, sodat die gemeente volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk (2 Tim 3:16-17)

(Die Kanselbybel word deur Leon van Rheede van Oudtshoorn, leier-ouderling van die Kerkraad aan

JZ de Jager oorhandig, wat dit daarna op die kansel gaan sit)

 1. Jou volgende belangrike taak en opdrag is die diens van gebede aan die gemeente: “Bid sonder ophou, want die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking” Vgl Jak 5:16).

(‘n Gebedskers word aangesteek en deur JZ op die nagmaalstafel gesit.)

 1. Jou volgende belangrike taak is dat jy noem leiding neem by die eredienste en samekomste van die gemeente: Help die gemeente om te verstaan dat een dag in die huis van die Here beter is, as ‘n duisend daarbuit (Ps 84:11), en dat die Here God woon waar die lofsange van die gemeente weerklink.

Liedboek 200:2-3 word nou gesing

 1. Die Here het ook sakramente ingestel, dit is heilige tekens waarmee Hy die geloof van die gemeente wil versterk. Daarom word jy afgesonder om die sakramente te bedien

EERSTENS, die doop:

JZ de Jager word na die doopvont toe geneem en water word daarin gegooi. Raak weer opgewonde oor die doop wat Jesus self ingestel het en laat dit ‘n teken wees wat mense se harte warm maak.

Gemeente sing: Liedboek 292:1-2

TWEEDENS, die nagmaal.

JZ word na die nagmaalstafel geneem waar brood gebreek en wvn geskink word. Hierdie simbool het die Here ingestel om ons aanmekaar te bind en om ons te herinner hoe lief ons vir mekaar en vir Jesus moet wees. Bied die nagmaal met entoesiasme en kreatiwiteit aan as herinneringsteken aan ons Here wat vir ons baie lief is.

Gemeente sing: Liedboek 526 (2x) Waar daar liefde is

 1. Jou amp omvat ook die toerusting van kinders en ionqmense in die gemeente. Jy moet die gebooie van die Here inskerp kinders en met hulle daaroor praat en hulle lief maak vir die wil van die Here (Deut 6.7).

(Die kinders en jongmense staan op)

 1. Saam met die kerkraad is dit jou verantwoordelikheid om leiding te neem in die gemeente. Doen dit deur in die voetspore van Jesus soos ‘n herder te wees wat versorg en beskerm.

(Die kerkraad staan op)

7 . Jy is ook verantwoordelik vir die VERSORGING van die gemeente. Dit sluit almal in, klein groot, oud en jonk. Jesus het gesê: “Pas my skape op en laat my lammers wei”

(Die hele gemeente staan op)

Die eise wat aan ‘n bedienaar van die Woord gestel word is hoog en daarom word verwag dat hy

‘n Lewende verhouding met die Here Jesus sal hê en vir ons ‘n voorbeeld daarin sal wees.

 • Dat jy onder die Ieiding van die Heilige Gees sal staan sodat jy daagliksvernuwe kan word tot getroue, nederige diens.
 • Dat jy in alles die koninkryk van die Here Jesus eerste sal stel en Jesus enjou medemens sal hoër ag as jou jouself.
 • Jy moet ‘n voorbeeldige eggenoot wees wat in liefde en trou met Karla sal saam leef.
 • As pa van jou huis, moet jy die regte voorbeeld stel as profeet (wat jou kinders leer), priester (wat vir jou huis sal bid) en koning van jou huis sal heers oor die sonde.
 • Jyself moet gedurig geestelik groei en die gemeente deur geloofsgroei inspireer en hulle met jou saamneem en jy saam met hulle.Dit is duidelik dat die amp van bedienaar van die Woord, ‘n besonderse roeping en
 • verantwoordelikheid is en dat God deur die Woordverkondiging vir Homself ‘n koninkryk vir die hemel wil opbou. ln die besef van die groot verantwoordelikheid wat jy aanvaar, moet jy nou op die volgende vrae antwoord:
 • ls jy oortuiq dat God jou self tot hierdie diens geroep het?
 • Antwoord: Ja, met my hele hart
 • Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste, onfeilbare Woord van God en die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is?
 • Antwoord: Ja, met my hele hart
 • Beloof jy om jou amp volgens hierdie leer getrou en ook met die nodige vertroulikheid te beoefen?
 • Antwoord: Ja, met my hele hart
 • Beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug?
 • Nou vra ek vir julle as gemeente:
 • Antwoord: Ja, met my hele hart
 • ls julle bereid om ds Johannes Zacharias te ontvanq as dienskneg van die Here Jesus?Gemeente sing: Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer!
 • Antwoord: Ja, met ons hele hart
 • Onderneem julle om die nodige agting en liefde aan JZ de Jager te betoon omdat Hy gestuur is na julle deur die Here Jesus self.
 • Antwoord: Ja met ons hele hart
 • Sal julle met aandag luister wanneer JZ de Jager julle uit die Woord van die Here leer? Skriflesing 1 Tim 1. 1-2Aan Timoteus, my eie kind in die geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here!Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met ‘n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink.Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Loïs en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is.Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.
 • Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur weer moet aanblaas.
 • Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my ‘n groot vreugde wees.
 • 2 Timoteus 1:3-7
 • Van Paulus, ‘n apostel van Christus Jesus in opdrag van God ons Verlosser en van Christus Jesus ons Hoop.
 • Preek:
 • Antwoord. Ja met ons hele hart

Hierdie Skrifgedeeltes wat ons nou gelees het is ‘n brief wat Paulus vir sy geestelike kind Timoteus

geskryf het om hom aan te moedig in sy nuwe gemeente. Timoteus is’n jongman wat tussen

geharde manne die geestelike leiding moes gaan doen. Paulus self sit in die tronk in Rome terwyl

hy hierdie jonge Timoteus inspireer om sy roeping nog meer voluit uit te leef..

En sê hy vir hom

dat hy nie moet bang wees nie,

dat hy nie moet skaam wees nie,

dat hy bereid moet wees om lyding te verduur en

dat hy soos ‘n goeie soldaat die opdragte van die Bevelvoerder getrou uitvoer ook dit wat die

Here Jesus op sy hart lê getrou moet uitvoer.

En dan sê hy vir hom, ek herinner jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het soos ‘n vuur weer moet aanblaas.

En dis veral oor die “ek herinner jou daaraan dat jy genadegawes wat God jou gegee het wat jy weer moet aanblaas” waaroor ek vandag met jou wil praat JZ my seun.

Haal die blaasbalk uit en gee dit aan JZ

JZ weetjy wat is dit hierdie?

+ Kan jy onthou wat ons gemaak het voor ons hierdie blaasbalk gehad het?

+ Kan jy onthou waar ons ons die blaasbalk bêre in Witrivier?

+ Kan jy onthou hoe ‘n verskil dit aan ‘n vuur gemaak het as mens die vuur aangeblaas het?

Hoe meer ‘n vuur aanblaas hoe groter is die vreugde! ‘n Lekker groot vuur by die braaivleis of by

‘n kampvuur is darem net iets wat’n mens nie genoeg kan bekyk nie.

+ Blaas die vuur aan van die genadegawes wat die Here vir jou gegee het!

 • JZ, ek wil met jou praat oor ‘n paar van jou genadegawes wat ek dink jy baie moet aanblaas! Ek en jou liewe moeder soos jy haar noem het vroeg in jou lewe gesien dat jy ‘n besonderse mens is, en dit was vir ons’n baie groot voorreg om jou in ons huis te kon beleef.
 • Jou ouma Rita het al toe jy 3 jr oud was gesê dat jy baie spesiale vermoëns het om te kan LUISTER en dat jy ‘n besonderse vermoë het om mense te verstaan en te interpeteer wat in hulle hart is. Dis ‘n besonderse genadegawe om met begrip en aanvoeling te kan luister.dat iemand sal luister met berip en fyn aanvoeling.
 • :Blaas daardie genadegawe aan want jou nuwe gemeente en gemeenskap het ‘n behoefte
 • ‘n Ander GENADEGAWE wat jy vam kleinsaf uitgewys het is die gawe van verstommende WYSHEID. Wysheid is mos die vermoë om baie gelukkig te wees onder die moeilikste omstandighede en ook om ander mense te help om onder vasgevaldheid daaruit te kom.Here jou lei.’
 • : Blaas hierdie gawe aan en soek geleenthede waar jy die gemeente kan lei soos wat die
 • Jy het ook die GENADEGAWE van VREDEMAKER gekry. Van vroeg in jou lewe was jy al die VREDEMAKER as jou twee sussies aan die stry raak. Hulle het weerskante van jou gesit aan tafel en sonder dat ons jou geleer het, het jy op ‘n baie kreatiewe manier enige konflikte ontlont soveel so dat jy altyd die aandag van die klein prentjie na die prentjie verskuif het.
 • : Blaas hierdie gawe aan en help mense en die samelwing om in vrede met mekaar te leef.
 • Nog ‘n GENADEGAWE wat jy het is om DIENSBAAR te wees om die moeilikste take met blydskap en en lekker gemoedelikheid speel-speel te verrig. Hierdie gawe van jou maak dat skottelgoedwas of ‘n bok afslag of mure verf groot pret word. Diensbaarheid met vreugde en liefde is een van die mooiste gawes wat jy het wat groot waarde toevoeg waar jy ook al kom.
 • : Blaas hierdie gawe aan deur ‘n voorbeeld te wees van vrolike, vrywillig diensbaarheid
 • Nog ‘n GENADEGAWE wat die Here jou gegee het is die van LERING. Dis lekker om te sien hoe jy die groot prentjie waarneem en ook die detail daarmee in verband bring en om dit met nederigheid mense help om mooi en nuwe dinge te ontdek van die lewe.dissipels sal maak. Neem vrymoedigheid om baie te leer by die Here sodat jy in hierdie tyd
 • JZ de Jager, neem nou verantwoordelikheid vir hierdie gemeente wat die Here Jesus self aan jou toevertrou het. Dan sal jy, wanneer die Here met sy wederkoms verskyn, die heelikheid as onverganklike kroon verkry.
 • relefant sal bly en mense sal leer wat die Here op jou hart lê.
 • : Blaas hierdie gawe van LERING aan deur dissipelsmaking sodat jou dissipels weer ander
 • Alle gelegitimeerdes kom nou na vore en JZ de Jager kniel vir die handoplegging, dii Marco le Grange – Koedoeskop; Jannie du Plessis – Northam; Joggie Kotzé – Dwaalboom en Makoppa; Adriaam Appelgryn – APK en Paul Grobler.Mag God, wat jou tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig.God. Die Here is agter jou om die aanvalle van die Bose afte weerDie Here is onder jou om jou te dra as jy val,Die Here is binne-in jou om jou te lei en te inspireër, van nou af, in jou bediening vanAMENKarla kom ook na vore Here God, ons sit graag ons arms simbolies om hulle. Ons vorm almal saam die liggaam van Jesus as gemeente en wil saam met JZ U dien met die gawes wat U vir elkeen van ons gegee het. Help ons om hulle lief te hê en laat hulle altyd verseker wees van ons lojaliteit en ons gebede vir hulle. Ons verbind ons om voluit saam met hulle te werk in U gemeente, om hulle te respekteer en vir hulle ruimte te maak sodat hulle onbesorg kan leef en werk tot U eer. Ons bid nou dat die Heilige Gees  laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op”Gee ons vandag ons daaglikse brood;
 • Ds Jurgens de Jager,
 • “en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; “en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose
 • die aarde geskied,net soos in die hemel.
 • Ons Vader wat in die hemel is,
 • Almal bid hardop saam die ONS VADER gebed en daarna word dit gesing.
 • ons sal inspireër om saam met hom U Naam te verheerlik in alles.
 • Hemelse Vader, U wat die hart van ons almal ken, U het vir JZ de Jager geroep, toegerus en gewillig gemaak om diens in hierdie gemeente te aanvaar. Ons bid dat U hom opreg en getrou sal maak in die uitvoering van sy amp. Gee vir hulle as egpaar arbeidsvreugde. Dankie ook dat Karla ook geroep en gewillig gemaak is om JZ te ondersteun in sy besonderse amp.
 • Die leiers van die gemeente gaan na vore en vorm ‘n kring om JZ en Karla terwyl ‘n gebed gedoen word.
 • elke dag en tot in ewgiheid.
 • Die Here is bokant jou om jou te seën.
 • Die Here is langs jou om jou in Sy arms toe te vou
 • Die Here is voor jou om vir jou die pad gelyk te maak.
 • Mag Hy jou so inspireër dat jy ‘n geseënde arbeider sal wees in die koninkryk van

Kyk ook na